Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Stoddard solvent

CAS: 8052-41-3

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority gray
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Hư Hại Gen, priority red
Hư Hại Gen – Có thể gây ra hoặc làm tăng tỷ lệ đột biến, tạo ra những biến đổi vật chất di truyền trong tế bào.
Ung Thư, priority red
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H340 - May cause genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 1A or 1B]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Germ cell mutagens: Category 1B
  EU - REACH Annex XVII CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Mutagen - Category 1B
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H340 - May cause genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H340 - May cause genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H340 - May cause genetic defects (unverified) [Germ cell mutagenicity - Category 1A or 1B]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Carcinogens: Category 1B
  EU - REACH Annex XVII CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Carcinogen Category 1B - Presumed Carcinogen based on animal evidence
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H350 - May cause cancer (unverified) [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 or H336 [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure (unverified) [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  Boyes - Neurotoxicants
  Pattys Toxicology: author William K Boyes
 • H336 - May cause drowsiness or dizziness (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Narcotic effects - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Dễ Cháy, priority yellow
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.
Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Class B3 - Combustible liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • H226 - Flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes of Problematic Chemicals
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Formulated Consumer Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • GreenScreen List Translator LT-1
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tích Lũy Sinh Học, priority red
Tích Lũy Sinh Học – Tích lũy trong các sinh vật, nồng độ tăng cao khi nó di chuyển lên bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tích Lũy Sinh Học

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Bioaccumulative
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?