Gợi ý tìm kiếm

  • Bắt đầu bằng cách nhập tên hoặc số CAS vào ô tìm kiếm và chọn từ các gợi ý có sẵn.
  • Nếu bạn không biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm, hãy thử nhập một phần của tên hóa chất, ví dụ: "Metyl".
  • Khi tìm kiếm theo số CAS, cần phải ghi đầy đủ các dấu gạch ngang, ví dụ: 50-00-0.

Bản dịch tiếng Việt do Trung Tâm Phát Triển và Hội Nhập (CDI) thực hiện.

Thông tin liên hệ:     

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 243 5380 100
Website: www.cdivietnam.org
Email: info@cdivietnam.org
Facebook: www.facebook.com/cdivietnam.ngo

A project of

Blue Green Alliance

With the support of

United SteelworkersPharosIUE-CWATony Mazzocchi CenterSilent Spring InstituteSubsPORTCWA District 9